Skip to content

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gehanteerd door Bosma & Van Otterlo Administraties B.V. en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder dossiernummer 30078796.

Art. 1. Definities:
1.1 Opdrachtnemer: Bosma & Van Otterlo Administraties B.V..
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Bosma & Van Otterlo Administraties B.V. opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die opdrachtnemer verricht, in de ruimste zin van het woord.

Art. 2. Toepasselijkheid:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes, evenals op alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en voorts in het algemeen op alle werkzaamheden die opdrachtnemer verricht en de eventueel aan derden uitbestede werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld pensioenberekeningen).
2.2 Van wijziging in of afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts sprake zijn voor zover opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.3 De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn nimmer van toepassing in de in lid 1 genoemde gevallen.

Art. 3. Aanbiedingen:
3.1 Alle door opdrachtnemer gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend.

Art. 4. Uitvoering werkzaamheden:
4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de voor opdrachtgever te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd.
4.2 Opdrachtnemer is bevoegd om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, in welk geval opdrachtgever bevoegd is om de overeenkomst met opdrachtnemer te ontbinden.
4.3 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de toepasselijke gedrag- en beroepsregels in acht, evenals de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde richtlijnen en opgestelde Verordening(en) op de fraudemelding. In dit verband zij vermeld dat indien de accountant er toe gehouden is of gegronde reden heeft de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), in te lichten, hij is ontheven van zijn geheimhoudingsplicht.
4.4 Indien opdrachtnemer als gevolg van een hem niet toe te rekenen tekortkoming, daaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot de betreffende tekortkoming is opgeheven c.q. opdrachtnemer alsnog in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtgever is onder deze omstandigheden evenwel bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst.
4.5.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, tenzij een wettelijke of beroepsplicht hem noopt tot bekendmaking.
4.5.2 Opdrachtnemer mag de informatie die opdrachtgever hem ter beschikking heeft gesteld voor uitvoering van de opdracht niet gebruiken voor een ander doel. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt. Uitsluitend in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn wordt hierop een uitzondering gemaakt.
4.5.3 De opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken tenzij die zijn opgesteld of gedaan met het oogmerk derden te informeren. De opdrachtnemer kan opdrachtgever schriftelijk toestemming tot publicatie geven. De opdrachtgever zorgt er voor dat derden niet van de in dit lid bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4.5.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Art. 5. Bescheiden en gegevens:
5.1 Opdrachtgever dient alle bescheiden en gegevens die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen van de opdrachtnemer.
5.2 Opdrachtnemer is bevoegd om uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever heeft voldaan aan de in het vorige lid vermelde verplichting, waarbij de gevolgen van de opschorting geheel voor rekening en risico van opdrachtgever komen.
5.3 Op verzoek van de opdrachtgever zullen de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem worden geretourneerd, behoudens het in art. 8 lid 6 neergelegde retentierecht.

Art. 6. Gebruik van de resultaten:
6.1 Opdrachtnemer is bevoegd om de na uitvoering van zijn werkzaamheden verkregen cijfermatige resultaten, voor zover deze niet zijn te herleiden tot individuele opdrachtgevers, te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden.
6.2 Opdrachtgever is uitsluitend na toestemming van opdrachtnemer bevoegd tot openbaarmaking van de door opdrachtnemer opgestelde uitkomst van zijn werkzaamheden met betrekking tot een verantwoording, echter met dien verstande dat alsdan openbaarmaking dient plaats te vinden van de volledige door opdrachtnemer opgestelde uitkomst van zijn werkzaamheden met betrekking tot een verantwoording tezamen met de volledige verantwoording waarop de uitkomst betrekking heeft.

Art. 7. Honorarium:
7.1 Ten aanzien van de werkzaamheden die opdrachtnemer verricht is een honorarium verschuldigd dat wordt berekend volgens de gebruikelijke vaste- of uurtarieven van opdrachtnemer, dan wel het tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf overeengekomen tarief.
7.2 Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
7.3 Het honorarium is verschuldigd zodra door opdrachtnemer enige werkzaamheden zijn verricht, in die zin dat in geval een uurtarief van toepassing is, een gemaakt uur terstond geïnd kan worden en in geval een vast bedrag van toepassing is, dit bedrag steeds opeisbaar is voor het gedeelte waarvoor de werkzaamheden zijn verricht.
7.4 Opdrachtnemer zal het verschuldigde honorarium, vermeerderd met eventueel verschuldigde omzetbelasting, periodiek, dat wil zeggen dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal, per jaar of na afronding van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening brengen, waarbij eventuele verschotten en declaraties van ingeschakelde derden zo mogelijk gelijktijdig aan opdrachtgever zullen worden doorberekend.
7.5 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om vóór aanvang van de werkzaamheden en/of tussentijds, een voorschot te verlangen terzake van te verrichten werkzaamheden, zonder betaling waarvan opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden niet behoeft aan te vangen of behoeft voort te zetten, terwijl de gevolgen hiervan geheel voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

Art. 8. Betalingen:
8.1 Het op een factuur vermelde totaalbedrag dient opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen in de valuta zoals deze op de factuur is vermeld, door middel van storting of bijschrijving op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.
8.2 In geval opdrachtnemer geen betaling heeft ontvangen binnen de in lid 1 genoemde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever een rente van tenminste 10% verschuldigd over het gefactureerde bedrag vanaf de vervaldag tot de dag van de algehele voldoening.
8.3 In geval opdrachtnemer geen betaling heeft ontvangen binnen de in lid 1 genoemde termijn is opdrachtgever voorts buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, die de opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen.
8.4 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.5 Indien twee of meer opdrachtgevers tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele factuurbedrag.
8.6 Zolang opdrachtnemer geen volledige betaling heeft ontvangen van opeisbare vorderingen op opdrachtgever, waaronder mede begrepen uitstaande facturen en/of overeenkomstig lid 2 verschuldigde rente en kosten, is opdrachtnemer bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, daaronder mede begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden- uitgezonderd zaken en bescheiden van opdrachtgever die geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan – tot het moment van algehele voldoening, terwijl de gevolgen van deze opschorting geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever komen.
8.7 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om tijdens de werkzaamheden, betaling te verlangen terzake nog niet betaalde facturen door opdrachtgever, zonder betaling waarvan opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden niet behoeft voort te zetten, terwijl de gevolgen hiervan geheel voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

Art. 9. Intellectuele eigendom:
9.1 Op alle door opdrachtnemer vervaardigde werken, waaronder adviezen, (model)contracten, systeemontwerpen, computerprogramma’s, werkwijzen en andere producten van de geest, rust het auteursrecht van opdrachtnemer, zodat opdrachtgever niet gerechtigd is deze werken, al dan niet met inschakeling van derden, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te bewerken, behoudens toestemming van opdrachtnemer.
9.2 Voorts is het opdrachtgever verboden om de gegevensdragers van deze producten aan derden ter hand te stellen, behoudens toestemming van opdrachtnemer.

Art. 10. Reclameren:
10.1 Indien opdrachtgever meent dat sprake is van een gebrek ten aanzien van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, dan wel de door opdrachtnemer verstrekte factuur, dient opdrachtgever binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken door opdrachtnemer, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek voor zover opdrachtgever kan aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, bij opdrachtnemer te reclameren.
10.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
10.3 In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Art. 11. Aansprakelijkheid:
11.1 Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht zoals die van een administratieconsulent mag worden verwacht. Voor de schade die ontstaat doordat de opdrachtnemer fouten maakt op grond van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever is opdrachtnemer niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door of verband houdende met de door hem verrichte werkzaamheden daaronder mede begrepen schade als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, is beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich heeft verzekerd, te weten € 454.000,– per gebeurtenis, waarbij een maximum geldt van € 908.000,– per (verzekerings) jaar.
11.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade c.q. schade in de bedrijfssfeer van opdrachtgever welke op enigerlei wijze verband houdt met of is veroorzaakt door de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, waarbij onder indirecte schade c.q. schade in de bedrijfssfeer mede wordt begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever.
11.3 Opdrachtgever dient opdrachtnemer te allen tijde en tijdig de gelegenheid te bieden om de schade van opdrachtgever welke is veroorzaakt door of verband houdt met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken c.q. te beperken.
11.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens verzending of vervoer, ongeacht de reden van verzending of vervoer en ongeacht de persoon die opdracht heeft gegeven tot verzending of vervoer.
11.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

Art. 12. Leveringstermijn:
12.1 De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden afgerond vangt eerst aan nadat een overeengekomen vooruitbetaling volledig is ontvangen of nadat de voor de uitvoering benodigde bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
12.2 Fatale termijnen dienen uitdrukkelijk als zodanig te zijn overeengekomen.
12.3 Opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden wegens overschrijding van de leveringstermijn, tenzij de uitvoering van de overeenkomst niet langer mogelijk is. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Art. 13. Duur van de overeenkomst:
13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Art. 14. Opzegging:
14.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
14.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Art. 15. Vervaltermijn:
15.1 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het uitvoeren van de opdracht vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.

Art. 16. Toepasselijk recht:
16.1 Nederlands recht is van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes, alsmede op alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en voorts in het algemeen op alle werkzaamheden die opdrachtnemer verricht en de eventueel aan derden uitbestede werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld pensioenberekeningen).
16.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer welke verband houden met door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, of door opdrachtgever verstrekte opdrachten, of overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verband houdende met het beroep en bedrijf van opdrachtnemer en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter te Flevoland.